Logopedie Jihlava | Mgr. Kateřina Mikolajková

Logopedické pracoviště v Jihlavě

Poskytuji komplexní péči v oblasti logopedie na pracovišti v Jihlavě a online přes internet. Zaměřuji se především na prosté vady řeči dětí předškolního a mladšího školního věku. Věnuji se žákům základních a středních škol se specifickými poruchami učení a žáků ohroženým školním neúspěchem. Poskytuji služby i dospělým, kteří chtějí vylepšit formální stránku svého mluvního projevu.

  • Logopedické péči se věnuji více než 7 let
  • O logopedii přednáším
  • Vždy usiluji o maximální zlepšení komunikačních schopností klienta

  • Péče o děti zahrnuje i spolupráci s rodiči
  • Poradna v Jihlavě
  • Logopedickou péči poskytuji osobně, ale je možná i přes internet

Absolvovala jsem magisterské studium Masarykovy univerzity v Brně oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Při práci s klienty vycházím z poznatků respektující komunikace, z typologie osobnosti MBTI a ze zásad waldorfské a montessori pedagogiky.

Konzultace jsou určeny všem rodičům, kteří se zajímají o řečový rozvoj svého dítěte. Rovněž i žákům, kterým nejde čtení, psaní a počítání. Přehazují písmenka, číslice, apod. Dospělí mohou rozvinout své komunikační dovednosti komunikační dovednosti a zlepšit výslovnost některých hlásek… logopedické služby podrobně.

Délka terapie je vždy individuální, reflektuje pokroky klienta, časové i finanční možnosti. Procvičovat mohou klienti dle zadaných materiálů např. doma nebo u mě v poradně, podle jejich preference a finančních možností.

0
Již tolik dní prožívám radost spolu s klienty při zlepšení jejich mluveného projevu
0
Odstraněných vad řeči
0
Průměrný počet pracovních listů pro jednoho klienta
0
Logopedických pomůcek a her

Obvyklý průběh terapie (osobní i přes internet)

Úvodní konzultace
Úvodní konzultace trvá cca 30 min. Seznámíme se, probereme Vaše očekávání, navrhnu postup.
Pravidelná sezení
Na pravidelných sezeních vyhodnocujeme Váš dosavadní pokrok, procvičujeme a zadávám domácí práci.
Domácí procvičování
Pokud nechcete/nemůžete častěji docházet na pravidelná sezení, zadávám domací práci na procvičování ve formě pracovních listů, úkolů, cvičení.
Úspěšné ukončení
Zpravidla po několika měsících dochází k úspěšnému odstranění logopedické vady. Gratuluji!

Logopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Narušení komunikační schopnosti může být opravdu široké. Nejedná se zde pouze o narušení formální stránky řeči – výslovnosti, ale může být narušena i gramatická či pragmatická rovina mluvního projevu, tempo řeči, rezonance, tvoření hlasu, …o logopedii.