Mgr. Kateřina Mikolajková

soukromá speciálně pedagogická poradna v Jihlavě

Poskytuji speciálně pedagogické poradenství péči v oblasti rozvoje komunikace a řeči na pracovišti v Jihlavě a online přes internet. Pracuji převážně s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Věnuji se žákům základních a středních škol se specifickými poruchami učení a žáků ohroženým školním neúspěchem. Poskytuji služby i dospělým, kteří chtějí vylepšit formální stránku svého mluvního projevu.

  • Poradenství se věnuji více než 9 let
  • Přednáším na logopedická témata
  • Vždy usiluji o maximální zlepšení komunikačních schopností klienta

  • Péče o děti zahrnuje i spolupráci s rodiči
  • Poradna v Jihlavě
  • Poradenství poskytuji osobně, ale jsou možné i konzultace on-line

Absolvovala jsem magisterské studium Masarykovy univerzity v Brně oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Pracovala jsem ve školství jako „školský logoped“ ve speciální třídě pro děti s vadami řeči. Pravidelně se účastním seminářů a přednášek na logopedická témata pořádaných Logopedickou asociací Miloše Sováka v Praze nebo soukromou Klinikou Logo v Brně. Jsem fekventantkou tříletého specializačního studia logopedů ve školství. Při práci s klienty vycházím z poznatků respektující komunikace, z typologie osobnosti MBTI a ze zásad waldorfské a montessori pedagogiky.

Nejsem klinický logoped ve smyslu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. (Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.)

Konzultace jsou určeny všem rodičům, kteří se zajímají o řečový rozvoj svého dítěte. Rovněž i žákům, kterým nejde čtení, psaní a počítání. Přehazují písmenka, číslice, apod. Dospělí mohou rozvinout své komunikační dovednosti a formální stránku řeči… moje služby podrobně.

Délka terapie je vždy individuální, reflektuje pokroky klienta, časové i finanční možnosti. Procvičovat mohou klienti dle zadaných materiálů např. doma nebo u mě v poradně, podle jejich preference a finančních možností.

0
Již tolik dní prožívám radost spolu s klienty při zlepšení jejich mluveného projevu
0
Úspěšně ukončených terapií
0
Průměrný počet pracovních listů pro jednoho klienta
0
Logopedických pomůcek a her

Obvyklý průběh terapie (osobní i přes internet)

Úvodní konzultace
Úvodní konzultace trvá cca 30 min. Seznámíme se, probereme Vaše očekávání, navrhnu postup.
Pravidelná sezení
Na pravidelných sezeních vyhodnocujeme Váš dosavadní pokrok, procvičujeme a zadávám domácí práci.
Domácí procvičování
Pokud nechcete/nemůžete častěji docházet na pravidelná sezení, zadávám domací práci na procvičování ve formě pracovních listů, úkolů, cvičení.
Úspěšné ukončení
Zpravidla po několika měsících je terapie úspěšně ukončena. Gratuluji!

Logopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Narušení komunikační schopnosti může být opravdu široké. Nejedná se zde pouze o narušení formální stránky řeči – výslovnosti, ale může být narušena i gramatická či pragmatická rovina mluvního projevu, tempo řeči, rezonance, tvoření hlasu, …o logopedii.