Hry na podporu sluchového vnímání

sluchová cvičení v logopedii

Rozvoj řeči a tedy i výslovnosti je úzce spjat se sluchovým vnímáním, sluchovou pamětí a schopností sluchové diferenciace, tzn. vnímání jemných detailů.

Rozvíjet sluchové vnímání můžeme již od nejútlejšího věku, kdy si všímáme, zda dítě otáčí hlavičku za zvukovou hračkou a zda s nimi později rádo manipuluje.

Později dítě vedeme k aktivnímu naslouchání, k vnímání různých zvuků okolo nás, ale i k vnímání ticha.

K rozeznávání zvuků si můžeme dávat různé zvukové hádanky, kdy je k nám dítě otočené zády. Např. Co to bylo za zvuk? (mačkání papíru chřastění klíči, přelévání vody…) Na co jsem hrál? (nemelodické a melodické hudební nástroje)

K přiřazování zvuků si můžeme si doma vyrobit různá zvuková pexesa nebo využít nějaký výukový program pro předškoláky. Doporučuji např. Zvídavá zvířátka nebo Kouzelná sova z vydavatelství Taktik.

Sluchovou pozornost můžeme procvičovat na řadě slov, kdy dítě má tlesknout (vyskočit), pokud uslyší dohodnuté slovo. U starších dětí využijeme aktivitu k detekci slov začínajících na stejnou hlásku.

K tréninku fonematického sluchu využíváme dvojice slov lišící se jednou hláskou nebo diakritickým znaménkem. Dítě má rozlišit, zda jsou stejná nebo ne. Nejprve cvičíme s obrázky, u starších dětí bez zrakové opory. (př.: kosa – koza, pes – pec, miska – myška, síla – žíla, pece – peče, vázy – váží, Micka – myčka, bije – vije, topil – dopil, noc – moc, tyká – tiká, dýky – díky, nemá – němá)

Sluchová analýza

V předškolním věku vyzrává i schopnost sluchové analýzy. Ta se nejprve objevuje ve schopnosti rozložit slova na slabiky. Zkoušíme s dítětem vytleskávat různá slova. Můžeme využít i obrázkové kartičky a ty třídit do skupin podle počtu tlesknutí. Kolem 5. roku by dítě mělo být schopné i počet slabik spočítat. Do té doby ukazuje počet slabik na prstech dospělý. V předškolním roce by mělo dítě umět určit první hlásku ve slově. Zpočátku se můžeme zaměřit na první slabiku a vyhledávat různá slova začínající stejnou slabikou. Později dítěti ukážeme, že dvě slova

Trénink sluchového vnímání
Trénink sluchového vnímání

mohou mít stejné jen první písmeno a vymýšlíme na ně různá slova. V další fázi můžeme třídit obrázky podle počátečních hlásek na 2-3 skupiny. Zajímavou pomůckou jsou kartičky s kolíčky, kde v legendě pod obrázkem dítě pomocí kolíčku vybere písmeno, na které slovo začíná. Dále dítě vedeme k postřehování poslední hlásky. Zde můžeme využít hru Slovní fotbal. Nejobtížnější je detekovat hlásku uprostřed slova. Opět zde využijeme sadu obrázků, kde daná slova kroužkujeme, nebo pomocí „běhací“ hry je přemisťujeme na určité místo apod. V závěru předškolního období některé děti dospějí i do fáze, kdy dokáží rozložit slovo na hlásky a zase je složit zpět. Začínáme s jednoslabičnými třípísmennými slovy (pes, les, nos) a přednášíme je dítěti rozloženě (trhaně„jako robot“) a dítě má slovo říct plynule. V tomto období můžeme pracovat již se zrakovou oporou – velkými tiskacími písmeny, ať už ve formě kartiček, mechových pomůcek nebo tiskátek.

K rozvoji sluchového vnímání patří i vnímání a reprodukce rytmu. Věnujeme se proto opakováním rytmických struktur, melodií, vymýšlení rýmů a básniček. Plynulá a rytmická řeč se správnou dechovou a hlasovou technikou předchází poruchám plynulosti řeči (koktavost a breptavost) a poruchám hlasu (chrapot, dysfonie, afonie).