Moje služby

Děti | Rodiče | Dospělí
Jednorázové konzultace

Jsou převážně určeny rodičům, kteří mají v oblasti logopedie již nějaké znalosti a řečovému vývoji svého dítěte se od narození aktivně věnují. Jedná se o drobné rady, návody, zapůjčení materiálu k procvičování, odborný dohled.

Dále jsou určeny i rodičům, jejichž dítě z různých důvodů není schopno navázat spolupráci v poradně. Zde se pak jedná o podrobné zaškolení rodiče pro domácí práci, předání materiálů a odborné vedení.

Pravidelné individuální lekce

Jedná se o pravidelné speciálně pedagogické poradenství za účelem zlepšování mluvního projevu dítěte

Úvodní lekce jsou věnovány vstupnímu vyšetření a diagnostice, kde sleduji celkový psychomotorický vývoj dítěte – úroveň jeho motorického vývoje, zrakového a sluchového vnímání i stav řeči, ať už po stránce formální či obsahové.

Následuje návrh individuálního plánu péče. První hodiny jsou věnovány gymnastice mluvidel a po nich následuje již cílený rozvoj řeči podle potřeb dítěte – rozvoj slovní zásoby, větné stavby, artikulace.

Co se týká rozvoje artikulace, tak postupujeme od nejjednodušších hlásek ke složitějším, kdy každé hlásce věnujeme průměrně 3 měsíce. Doba nácviku hlásky však záleží na motorické obratnosti dítěte, na jeho motivovanosti a domácí práci s rodičem.

V pravidelných lekcích se věnuji i celkovému rozvoji dítěte – grafomotorické stránce, zrakovému a sluchovému vnímání, časoprostorové orientaci a rozvoji matematických dovedností. Věnuji se problematice školní zralosti a snažím se děti co nejlépe připravit na vstup do základní školy.

Logopedie online

Dětem a dospělým, pro které je z různých důvodů ambulantní forma péče nedostupná nabízím individuální poradenství online přes internet za využití moderní technologie – počítače nebo tabletu, nouzově se dá využít i chytrý telefon.

Terapie probíhá standardně jako u prezenční formy péče. Pracujeme s digitální verzí materiálů, kontrolu mluvidel provádíme před kamerou. Rodiče jsou vždy detailně zasvěceni do průběhu terapie a úzce se podílejí na její úspěšnosti.

Lekce se hradí dopředu bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Pravidelné lekce pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a pro žáky ohrožené školním neúspěchem

V rámci speciálně pedagogické péče se věnuji i žáků základních a středních škol, kteří vyžadují speciálně pedagogický přístup nebo jsou ohroženi školním neúspěchem. Vždy se snažím zajistit týmovou spolupráci mezi mnou rodiči a školou, pří. poradenským zařízením.

V těchto lekcích upevňujeme základy učiva na speciálně pedagogických a montessori pomůckách a také se věnujeme objasňování nově probraného učiva. Žáci si domů odnáší materiály k domácí práci a přehledy učiva, které jim pomáhají k lepší orientaci v předmětech.

Přednášky, spolupráce s mateřskými školami

Mateřským školám, mateřským centrůmči jiným spolkům nabízím spolupráci formou přednášek o rozvoji řeči nebo školní zralosti.


Komu jsou konzultace určeny?

  • všem rodičům, kteří se zajímají o řečový rozvoj svého dítěte
  • dětem, kteří se odchylují od fyziologického vývoje řeči:
  • mají podezření na sluchovou vadu
  • dlouho nemluví
  • nesprávně vyslovují některé hlásky nebo je vynechávají
  • komolí slova, mají špatný slovosled, jejich řeč je nesrozumitelná
  • v mluvním projevu se zadrhávají – koktají
  • jejich řeč je huhňavá (špatné dechové návyky vlivem zbytnělé nosní mandle)
  • žákům, kterým nejde čtení, psaní a počítání – přehazují písmenka nebo číslice, čtou přerývavě, mají kostrbaté písmo, mají potíže v chápání číselných hodnot a matematických operací
  • dospělým, kteří chtějí vylepšit výslovnost některých hlásek