Logopedické hry

Na úvod můžeme zmínit motivační logopedické hry a listy, které nám usnadňují nácvik výslovnosti s dítětem, jeho snahu odměňují a motivují ho k další práci. Jedná se soubor aktivit, které obměňujeme a můžeme je ušít dítěti přímo na míru podle jeho zájmů. Takový motivační arch může mít podobu dráhy s překážkami, po které se figurka (autíčko) musí posouvat od začátku do cíle, nebo můžeme vyrobit cestu za pokladem, dobývání hradu, kterého hlídá černokněžník nebo sedmihlavý drak. Děvčata mohou balit svým vílám proprietky na bál, umisťovat kytičky a vytvářet rozkvetlou zahradu, nebo stavět zvířátka na louku. Můžeme vyplňovat i různé mandaly barevnými kamínky nebo mušličkami. můžeme je vybarvovat. Fantazii se meze nekladou. Motivační hra může být jak 3D, tak 2D, může mít formu denního, týdenního či měsíčního plánu. U otevřených her denního plánu dítě na závěr cvičení spočítá, kolik slov už dokázalo vyslovit správně a číslici (jiný početní symbol) můžeme zapsat do měsíčního plánu, kde dítě vidí svoje zlepšení v čase.

Dítě neumí některé hlásky

Logopedické hry - Abeceda v kostce
Logopedické hry na písmenko A – jako auto, autobus, angrešt, ananas…

Při osvojování nové hlásky pracujeme s dítětem nejprve na procvičování fonematického sluchu. Jde o postřehování jemných nuancí v řeči, způsobu artikulace, dýchání, detekce hlásky ve slově. Jedna z možných her se nazývá „Vyskoč“. Dítěti předříkáváme sled slov nebo citoslovcí a na domluvený zvuk (nacvičovaná hláska), má ťuknout do stolu, tlesknout, vyskočit, zvednout kartičku s vyobrazením hlásky atd. Obdoba této hry se nazývá „Chyť mě“, kdy nás dítě „chytá“ při vadné výslovnosti dané hlásky. Tímto způsobem s dítětem cvičíme, zda dokáže postřehnout rozdíl mezi vadně a správně vyslovenou hláskou, slabikou či slovem. Pokud se mu to podaří, získává bod, zvířátko, kamínek aj.

Logopedické hry na procvičování slabik

Pokud už je hláska vyvozena a dítě ji zapracováná do slabik a slov, můžeme využít různých her, které podporují i rozvoj paměti, jako např.:

ZAPAMATUJ SI HLÁSKY V ŘADĚ – Vybereme tři hlásky nebo slabiky tak, aby se v souboru objevila hláska, kterou procvičujeme. Hlásky nebo slabiky dítěti přečteme a chceme, aby je zopakovalo. Můžeme využít i karty s písmenky.

ZAPAMATUJ SI SLOVA V ŘADĚ – Ze souboru vybereme tři obrázky. Umístíme je před dítě a pojmenujeme je. Necháme dítěti chvíli na zapamatování. Poté obrázky otočíme a dítě musí zopakovat, co vidělo. Jako obměnu můžeme věšet obrázky na prádelní šňůru, nebo obrázky připevňovat magnety na magnetickou tabuli (procvičování motoriky).

DĚTI JELY NA VÝLET A VIDĚLY TAM… – Vybereme slova, která pojmenovávají to, co děti mohou vidět na výletě. Stačí 4–5 slov. Pak začneme větou: „Děti jely na výlet a viděly tam…“ a vybereme první obrázek, např. slona. Dále se střídáme a doplňujeme další obrázky do řady slov. K této hře můžeme vytvořit i herní arch s autobusem plným dětí, které projíždí krajinou a do archu skládáme kartičky s obrázky.

KTERÝ OBRÁZEK ZMIZEL? – Před dítě položíme 3–5 obrázků. Necháme dítě, aby obrázky pojmenovalo a prohlédlo si je. Po chvíli jej požádáme, aby si zakrylo oči, a jeden nebo dva obrázky odebereme, případně otočíme. Ptáme se: „Které obrázky zmizely?“ Dítě slova doplní.

Logopedické hry na procvičování krátkých vět

Pokud jsme již ve fázi, kdy dítě nacvičujeme s dítětem krátké věty, můžeme využít následující aktivity:

 • Hra na nastavovanou větu: Šla babička do městečka, koupila tam… (rozvoj sluchové paměti)
 • Kostka ze hry „Člověče, nezlob se“ určí, kolik slov za sebou jdoucích musí dítě řici bez chyby.
 • Na základě dějového obrázku dítě vyhledává slova, která obsahují příslušnou hlásku, a tvoří z nich krátké věty.(rozvoj analyticko-syntetických dovedností)
 • Dějový obrázek schováme a dítě jej popisuje zpaměti.

Fixace do plynulé řeči

Poslední fází nácviku hlásky je její fixace do plynulé řeči. Tato fáze je velmi náročná na sebekontrolu, a proto dítě výrazně pochválíme, když spontánně použije hlásku správně nebo když ji sice vysloví špatně, ale hned se samo opraví. I v této fázi si můžeme s dítětem hrát a herní aktivity obměňovat. Využíváme spontánního rozhovoru, her na rozvoj vyjadřovacích schopností, ale i klasických deskových her a dramatizací.

Najdeme spolu s dítětem několik slov (maximálně šest), které se doma často používají a dítě dostane za úkol pouze tato slova „uhlídat“.

Rodiče si s dítětem dohodnou určitou dobu (10 min), kdy si budou hrát nebo si povídat, ale dítě se pokusí po tuto dobu správně vyslovovat. Dobré je využít měřiče času (přesýpací hodiny, kuchyňská minutka).

Hrajeme logopedické hry na rozvoj slovní zásoby a vyjadřovací obratnosti:

 • podstatná jména: Co létá, co jezdí, co se obléká, co roste na stromě, co potřebuji k vaření, ke stavbě domu…?
 • slovesa: Co dělá maminka, prodavačka, zedník…?
 • přídavná jména: Jaké je jablíčko, strom, auto…?
 • protiklady: dospělý nabízí slovo a dítě hledá nejvhodnější protiklad (velký – malý, vysoký – nízký, tma – světlo, plný – prázdný, teplý – studený…)
 • přirovnání: Velký jako… , sladký jako…, kyselý jako…, pyšný jako… (Uvítáme, když dítě užije ustálená spojení, ale může vymýšlet i nová)
 • rýmování: hledáme rýmy (spojujeme slova na kartičkách), obměňujeme rým v básničkách, hledáme co největší počet slov, které se rýmují
 • hledání slov začínajících na stejnou hlásku, později slovní fotbal
 • vymýšlení slov podřazených ke slovům nadřazeným
 • stupňování (dům – domek – domeček, sud – soudek – soudeček, velký – větší – největší)
 • hledání slov citově zabarvených ke slovům neutrálním (chatrný dům – chatrč, barabizna, zlý pes – hafan, hluk – kravál…)
 • hádanky – dospělý popisuje nějaký předmět, dítě hádá, dospělý ukazuje gesty nějakou činnost, dítě hádá
 • natahovaná věta – určíme slovo (podstatné jméno) a pomocí otázek větu rozvíjíme. (Auto. Co dělá? Jede. Auto jede. Kam? Auto jede na výlet. Kam na výlet? atd.)
 • vymýšlíme příběh – každý z účastníků přidá jednu větu
 • řešení situací – co bys dělal kdybys…

Pokud si chcete zahrát jednu z logopedických her, vyzkoušejte logopedické pexeso. V článku jej naleznete ke stažení.