Úlohy logopeda

Logoped se zaměřuje na prevenci řečových vad osvětovou činností zaměřenou na rodičovskou veřejnost. Do této oblasti spadá publikační činnost, přednášky v mateřských nebo speciálních školách, dětských domovech, ale také depistáže – screeningové akce, kdy logoped vyhledává osoby s NKS nebo osoby, u kterých není NKS ještě tolik rozvinuta, aby časnější diagnózou byl zajištěn efektivnější průběh terapie.

Pokud přijme logoped klienta do péče, realizuje logopedické vyšetření. Jeho diagnostická činnost navazuje na výsledky lékařské a psychologické diagnostiky a tvoří tak základ pro navazující logopedickou péči a logopedickou prognózu. K logopedickému vyšetření patří analýza rodinné a osobní anamnézy, orientační vyšetření sluchu, zraku, vyšetření porozumění řeči, vyšetření řečové produkce, vyšetření motoriky, vyšetření laterality a přezkoumání sociálního chování a prostředí.

V následné logopedické péči se logoped zaměřuje na odstranění narušení komunikační schopnosti podle individuálních potřeb a schopností klienta. Uplatňuje zde princip vývojovosti, multisenzoriálního přístupu, včasného zásahu, krátkodobého, ale častého cvičení aj.

Logoped by měl zajišťovat týmovou spolupráci spolu s lékařem, foniatrem, psychologem, rodiči, příp. učitelem.