Školní zralost

Milí rodiče, blíží se doba zápisů do prvních tříd, a tak si možná kladete otázku, zda vaše dítě bude dobře připravené na vstup do základní školy.

Školní zralost spočívá v rozvinutých klíčových schopnostech a dovednostech pro vzdělávání, a to jsou:

  • řečové dovednosti (dostatečné bohatá slovní zásoba a správná výslovnost)
  • zrakové vnímání a paměť (schopnost všímat si detailů a zpozorovat jejich změnu)
  • sluchové vnímání a paměť (rozpoznání změny délek samohlásek, znělosti souhlásek, analýza a syntéza jednoduchých slov)
  • časoprostorová orientace (správné užívání předložek, pravolevá orientace, orientace v ročních obdobích a dnech v týdnu)
  • matematické dovednosti (znalost matematické řady 1-6, pamětné sčítání a odčítání o 1 prvek, dopočítávání, rozklad čísel 1-6)
  • grafomotorika (uvolněné klouby ruky a prstů, lehké tahy bez přítlaku)

Kdo se více zajímáte o tuto problematiku, doporučím vám publikaci Diagnostika dítěte předškolního věku od Jiřiny Bednářové, kde naleznete nejen detailní popis toho, co by dítě mělo zvládnout od 3 do 6 let, ale i náměty, jak jednotlivé oblasti podpořit.

Kdo chcete s dítětem aktivně doma pracovat, doporučuji vám stáhnout zdarma e-book od Milady Smutné – Už se čtení nebojím. Naleznete zde spoustu pracovních listů a videonávodů, jak dítě na školu připravit a rozvíjet výše zmíněné oblasti. https://praktickapedagogika.cz/

Pokud byste však shledali, že má dítě v nějaké oblasti výraznější obtíže, doporučuji se v těchto měsících objednat do pedagogicko-psychologické poradny k vyšetření školní zralosti, kde vám případně vystaví doporučení k odkladu školní docházky. Doporučení následně doneste k zápisu do ZŠ.

Na závěr si neodpustím si citaci jedné paní psycholožky, u které jsem vyřizovala odklad svých dvou dětí: „Za svou dlouholetou praxi jsem se ještě nesetkala s tím, že by rodiče litovali, že odklad dali. Ale mnoho rodičů litovalo, že ho nakonec nedali.“ Proto pečlivě zvažte start do života svého dítěte.