Logopedie Jihlava | Mgr. Kateřina Mikolajková

Logopedické pracoviště v Jihlavě a Lukách nad Jihlavou
P
oskytuji komplexní péči v oblasti logopedie. Zaměřuji se především na prosté vady řeči dětí předškolního a mladšího školního věku. Věnuji se žákům základních a středních škol se specifickými poruchami učení a žáků ohroženým školním neúspěchem. Poskytuji služby i dospělým, kteří chtějí vylepšit formální stránku svého mluvního projevu.

  • Logopedické péči se věnuji více než 6 let
  • Poradna v Jihlavě a Lukách nad Jihlavou
  • Dostupné ceny a úvodní bezplatná konzultace

  • Péče o děti zahrnuje i spolupracuji s rodiči
  • O logopedii přednáším
  • Vždy usiluji o maximální zlepšení komunikačních schopností klienta

A
bsolvovala jsem magisterské studium Masarykovy univerzity v Brně oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Při práci s klienty vycházím z poznatků respektující komunikace, z typologie osobnosti MBTI a ze zásad waldorfské a montessori pedagogiky.

Konzultace jsou určeny všem rodičům, kteří se zajímají o řečový rozvoj svého dítěte. Rovněž i žákům, kterým nejde čtení, psaní a počítání. Přehazují písmenka, číslice, apod. Dospělí mohou rozvinout své komunikační dovednosti komunikační dovednosti a zlepšit výslovnost některých hlásek.

Délka terapie je vždy individuální, reflektuje pokroky klienta, časové i finanční možnosti. Procvičovat mohou klienti dle zadaných materiálů např. doma nebo u mě v poradně, podle jejich preference a finančních možností.

0
Již tolik dní prožívám radost spolu s klienty při zlepšení jejich mluveného projevu
0
Odstraněných vad řeči
0
Průměrný počet pracovních listů pro jednoho klienta
0
Logopedických pomůcek a her

Obvyklý průběh terapie

Úvodní bezplatná konzultace
Bezplatná úvodní konzultace trvá cca 30 min. Seznámíme se, probereme Vaše očekávání, navrhnu postup.
Pravidelná sezení
Na pravidelných sezeních vyhodnocujeme Váš dosavadní pokrok, procvičujeme a zadávám domácí práci.
Domácí procvičování
Pokud nechcete/nemůžete častěji docházet na pravidelná sezení, zadávám domací práci na procvičování ve formě pracovních listů, úkolů, cvičení.
Úspěšné ukončení
Zpravidla po několika měsících dochází k úspěšnému odstranění logopedické vady. Gratuluji!